Senat Fakultas Ilmu Komputer UPNVJT

NO NAMAJABATAN
1Nur Cahyo Wibowo, S.Kom., M.Kom.Ketua
2Dhian Satria Yudha Kartika, S.Kom., M.Kom.Sekretaris
2Prof. Dr. Novirina Hendrasarie, S.T., M.TAnggota
3Dr. I Gede Susrama Mas Diyasa, S.T., M.T.Anggota
4Made Hanindia Prami Swari, S.Kom., M.Cs.Anggota
5Dr. Basuki Rahmat, S.Si., MT.Anggota
6Fetty Tri Anggraeny, S.Kom., M.Kom.Anggota
7Budi Nugroho, S.Kom., M.Kom.Anggota
8Yisti Vita Via, S.S.T., M.KomAnggota
9Prisa Margakusumantara., S.Kom., M.CsAnggota
10Agung Brastama Putra, S.Kom., M.KomAnggota
11Dr. Eng. Ir. Dwi Arman Prasetya, S.T., M.T., I.P.U. Anggota
12Mohammad Idhom, S.Kom., M.T.Anggota
13Prismahardi Aji Riyantoko, S.Si., M.Si.Anggota
14Sugiarto, S.Kom., M.KomAnggota
15Pratama Wirya Atmaja, S.Kom. M.Kom.Anggota
16Dr. Eng. Agussalim, S.Pd., M.T.Anggota
17Dr. Rr. Ani Dijah Rahajoe, S.T., M.Cs.Anggota